VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBJEDNÁVKY
Objednávky kupujících jsou závazné. Na e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné pouze po dohodě s dodavatelem.
Závazným potvrzení­m objednávky dodavatelem vznikla kupní­ smlouva mezi dodavatelem a kupují­cí­m. Kupují­cí­ a dodavatel jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplívají­cí­mi z uzavřené kupní­ smlouvy. Kupní­ smlouva vzniká v momentě závazného potvrzení­ objednávky dodavatelem.

2. CENA
Ceny jsou platné v okamžiku objednání­, popř. na základě konkrétní­ nabí­dky. Slevy poskytuje dodavatel individuálně.
Rozbalné:
- rozbalné se platí pouze při odběru menšího počtu kusů, než je počet kusů v jednom balení
- přirážka za rozbalné je 40% ceny
- minimální cena jedné položky po rozbalení je 30,- Kč
- při odběru celého balení s cenou nižší, než 30,- Kč platí aktuální nižší cena

3. DODACÍ LHŮTY
Zboží na skladě:

objednávka do 12,00 hodin - dodání do 24-48 hod.
ostatní objednávky dodáváme do 3-4 pracovních dnů.
Zboží, které není skladem:
od 48 hod. do 14 prac. dnů dle cenové náročnosti a množství.
Dodací termín upřesníme nabídkou/potvrzením objednávky.
Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě.

4. DOPRAVA
Dopravu zboží zajišťujeme vlastním rozvozem nebo pomocí veřejných přepravců v závislosti na celkovém objemu a požadovaném termínu dodávky.
Při jednorázové objednávce vyšší než 5000kč není dopravné účtováno.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jsou předmětem dohody obou smluvní­ch stran. Zboží­ zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení­ sjednané ceny. Pro pří­pad nezaplacení­ si dodavatel vyhrazuje právo odebrat zboží­ zpět. Stabilní­ zákazní­ci mají­ prodloužené doby splatnosti.

6. REKLAMACE
Reklamace na poškozenou zásilku je nutno uplatnit při její­m převzetí­. Nekompletní­ zásilku (za předpokladu, že nebyl poškozen obal) lze uplatnit pouze do 2 pracovní­ch dnů od její­ho doručení­. Reklamace na dodané množství­ a zjevné vady zboží­ lze uplatňovat nejpozději do 14 dnů od převzetí­ zásilky kupují­cí­m.
Množstevní­ reklamace lze uplatňovat pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení­ +/- 2%. Kupují­cí­ je povinen uplatnit reklamaci pí­semně bez zbytečních odkladů. Kupují­cí­ je při reklamaci povinen doložit dodací­ list nebo daňový doklad. V pří­padě kvalitativní­ reklamace musí­ kupují­cí­ předat vadné vzorky nebo celou zásilku k posouzení­ reklamace.

7. ROZHODČÍ DOLOŽKA (jeden rozhodce, bez ústní­ho jednání­, zásady spravedlnosti, bez odůvodnění­)
Všechny spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní­ budou s vyloučení­m pravomoci obecních soudů řešeny v rozhodčí­m ří­zení­ v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jedním rozhodcem určeným Arbitrážní­m soudem České republiky o.s., IČ 26988879, se sí­dlem Praha 5, Nám. 14. ří­jna 1307. Rozhodčí­ ří­zení­ se koná bez ústní­ho jednání­ dle Rozhodčí­ho řádu Arbitrážní­ho soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčí­ho ří­zení­ Arbitrážní­ho soudu České republiky, o.s., se kterými se smluvní­ strany před podpisem této smlouvy seznámily, které jsou veřejně dostupné na www.rozhodcidolozka.cz a smluvní­ strany je dle své vůle považují­ za součást této rozhodčí­ doložky. Smluvní­ strany se rozhodnutí vydanému v tomto rozhodčí­m ří­zení­ podří­dí­ s tí­m, že bude pro ně konečné a závazné. Strany si dále sjednávají­, že součástí­ nákladů ří­zení­ je i odměna rozhodce uvedená v pravidlech o nákladech a sazební­ku nákladů. Poplatek za rozhodčí­ ří­zení­ jde k tí­ží­ strany, která ve sporu podlehla.

8.
Poté, co si tuto dohodu kupují­cí­ přečetl a s její­m obsahem se řádně seznámil a beze zbytku mu porozuměl, prohlašuje, že je bez omezení­ způsobilý k právní­m úkonům a že obsah této dohody, prohlášení­, práva a závazky v ní­ obsažené jsou projevem jeho pravé a skutečné vůle, že tato dohoda byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli pod nátlakem, v tí­sni či za nápadně nevýhodných podmí­nek. Na důkaz výše uvedených skutečností­ stvrzuje tuto dohodu podpisem.

V Hranicích dne 23. října 2009